KATEIGAHO – Ryohei Suzuki/Mariko Hayashi
photograph by Eiji Ebara