KATEIGAHO – Shinobu Otake
photograph by Eiji Ebara